href="http://www.reitingi.lv" target="_blank"> src="http://www.reitingi.lv/co unt.php?id=1961&bilde=3" alt="Latvijas Reitingi" title="Latvijas Reitingi" border="0px">
 
 
     LAT           RUS           ENG     
 
 
JURIDISKIE PAKALPOJUMI
JAUNUMI
ADVOKĀTU BIROJS
KLIENTU ATSAUKSMES
KONTAKTI
JAUTĀJIET MUMS
 
PARĀDU PIEDZIŅA
Drukāt

Likumiskie līdzekļi parādu atgūšanai.

Saistību nepildīšana diemžēl joprojām ir bieža parādība gan komersantu vidē, gan darījumos, ko slēdz savā starpā „vienkāršie” ļaudis. Pilnībā nodrošināties no iespējamiem zaudējumiem, ko var nodarīt Jūsu darījuma partnera neizpildītie solījumi, ir grūti. Tomēr, ievērojot dažus noteikumus, var samazināt zaudējumu risku līdz minimumam.
 
Par iespējamiem zaudējumiem jādomā jau darījuma noslēgšanas laikā. Dzīvē gadās, ka pat visdrošākais darījuma partneris dažādu apstākļu dēļ pārvēršas par nemaksātāju. Tāpēc vajag rūpīgi pārbaudīt sava kontrahenta solījumu pamatotību un mantisko stāvokli gan darījuma noslēgšanas brīdī, gan arī vēlāk, sekojot to izmaiņām līdz pat saistību pilnīgai izpildīšanai. Tik pat svarīgs ir darījuma noslēgšanas brīdī pieprasīt kontrahenta saistības nodrošinājumu (piem., trešās personas galvojumu, ķīlu, līgumsodu). Droši vien lieki ir atgādināt, ka visas vienošanās jāizteic rakstveida dokumentā, jo savādāk strīda atrisināšana var kļūt apgrūtināta vai pat pilnīgi neiespējama.
 
Ja tomēr notiek visļaunākais un jūsu darījuma partneris nepilda savas saistības, Jums būs jācīnās par savu taisnību. Šeit svarīgi atcerēties, ka likums praktiski nepieļauj pašpalīdzību, tā vietā nodrošinot katrai personai tiesības uz tās aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā vai arī, īpaši par to vienojoties, šķīrējtiesā. Šķīrējtiesas procesam, salīdzinājumā ar tiesvedību tiesā, ir dažas priekšrocības, piemēram, lietas izskatīšanas ātrums un procesa konfidencialitāte. Šķīrējtiesas nolēmums pusēm ir obligāts un izpildāms labprātīgi šķīrējtiesas noteiktajā termiņā. Ja šķīrējtiesas nolēmums labprātīgi netiek pildīts, ieinteresētā puse ir tiesīga vērsties tiesā ar pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei.
 
Pirms palīdzības meklēšanas tiesā vai šķīrējtiesā var mēģināt vienoties ar parādnieku. Tomēr parasti ir nepieciešama ātra rīcība, bet parādnieks bieži izmanto šādas pārrunas, lai izvairītos no saistību izpildes vai pat noslēptu savu mantu. Tādēļ arī būtu jāapsver, vai vērts iekļaut Jūsu līgumā normas par pušu obligātam pārrunām pirms prasības celšanas tiesā.
 
Ļoti svarīgi pašiem un ar advokātu palīdzību vākt informāciju par parādnieku. Piemēram, Uzņēmumu reģistrā var uzzināt par komercķīlām, Zemesgrāmatās - par parādniekam piederošo nekustāmo īpašumu. Un, galvenais, jāizvērtē, vai ir vērts celt prasību tiesā. Tiesāšanās parasti prasa daudz laika un resursu, tāpēc būtu jāapspriežas ar saviem juristiem par šī svarīgā soļa lietderību. Tā, piemēram, tiesāšanās var izrādīties arī pilnīgi bezjēdzīga, ja, vācot informāciju, Jūs noskaidrojat, ka parādnieks ir pasludināts par maksātnespējīgu.
 
Uzsākot tiesas prāvu, kreditors var izmantot dažādus civilprocesa paņēmienus, lai nodrošinātu sev labvēlīgu prāvas iznākumu. Tā, ja ir pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, prasītājs var lūgt tiesu pieņemt lēmumu par prasības nodrošināšanu, tādejādi nodrošinot, ka labvēlīga tiesvedības iznākuma gadījumā parādniekam saglabāsies manta uz ko verstu piedziņu. Prasības nodrošināšana pieļaujama jebkurā tiesāšanās stadijā. Vēl vairāk, iespējamais prasītājs var lūgt nodrošināt savu prasību pirms tās celšanas tiesā un pat pirms saistības termiņa iestāšanās, ja parādnieks, izvairoties no saistības izpildes, izved vai atsavina savu mantu, atstāj dzīvesvietu, neinformējot kreditoru, vai veic citas darbības, kas liecina, ka viņš nav godprātīgs vai nav ievērojis likuma prasības. Iesniedzot pieteikumu par prasības nodrošinājumu, iespējamam prasītājam jāpierāda savas tiesības pēc saistības un nepieciešamību nodrošināt prasību. Tiesas lēmums par prasības nodrošināšanu izpildāms nekavējoties pēc tā pieņemšanas, un to izpilda tiesu izpildītājs.
 
Lai ievērojami paātrinātu tiesvedību, jau pie darījuma noslēgšanas var noformēt to tādā veidā, lai strīda gadījumā varētu piemērot saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu. Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana nozīme ātru un efektīvu prāvu, un tā pieļaujama:
1) pēc līgumiem par saistībām, kas nodrošinātas ar publisku hipotēku vai komercķīlu;
2) pēc notariāli apliecinātiem terminētiem līgumiem par naudas samaksu vai par kustamās mantas atdošanu;
3) pēc notariāli apliecinātiem vai zemesgrāmatā ierakstītiem terminētiem īpašuma nomas vai īres līgumiem, kas paredz nomnieka vai īrnieka pienākumu termiņa notecējuma dēļ atstāt vai nodot nomāto vai īrēto īpašumu (izņemot dzīvokli), kā arī pienākumu samaksāt nomas vai īres maksu;
4) pēc protestētiem vekseļiem.
Jūsu pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu tiesnesis izlems septiņu dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja, pārbaudot iesniegtā pieteikuma pamatotību, tiesnesis atdzīst, ka tas ir apmierināms, tiks pieņemts lēmums par attiecīgās saistības izpildīšanu bezstrīdus piespiedu kārtībā. Tiesneša lēmums stājas spēkā nekavējoties un tam ir izpildu dokumenta spēks.
 
Ja tomēr darījuma dokumenti nav noformēti tā, lai varētu prasīt saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, kreditors var izmantot citu civilās tiesvedības institūtu - saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Tā pieļaujama maksājuma saistībās, kuras 1) pamatotas ar dokumentu un kurām 2) ir iestājies izpildes termiņš. Tātad kreditors saistību piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā iesniedz tiesā attiecīgo pieteikumu, nevis prasības pieteikumu. Saņemot šādu pieteikumu, tiesnesis izsniedz parādniekam brīdinājumu, kurā norādīts priekšlikums 14 dienu laikā no brīdinājuma izsniegšanas dienas samaksāt pieteikumā norādīto summu vai iesniegt tiesā iebildumus, kā arī tas, ka brīdinājumā norādītā saistība tiks nodota piespiedu izpildei, ja noteikto 14 dienu laikā nebūs iesniegti parādnieka iebildumi vai pierādījumi par samaksu. Termiņā iesniegtie parādnieka iebildumi pret maksājuma saistības pamatotību vai parāda samaksa ir pamats tiesvedības izbeigšanai saistības piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā. Tāda gadījumā kreditors var turpināt piedziņu, ceļot „parastu” prasību tiesā. Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā parādnieks nav iesniedzis iebildumus, tiesnesis pieņem lēmumu par pieteikumā norādītās maksājumu saistības piespiedu izpildi un tiesas izdevumu piedziņu. Šis tiesneša lēmums stājas spēkā nekavējoties, un tam ir izpildu dokumenta spēks.
 
Vislabvēlīgākam tiesas spriedumam ir jēga tikai tad, ja to var izpildīt. Saskaņā ar likumu tiesas nolēmumi izpildāmi pēc to stāšanās likumīgā spēkā, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar likumu vai tiesas spriedumu tie izpildāmi nekavējoties. Tiesas spriedumu izpilda tiesu izpildītājs. Tā prasības un rīkojumi, izpildot tiesu spriedumus, ir obligāti fiziskajām un juridiskajām personām visā Latvijā. Ja tiesu izpildītāja prasības vai rīkojumi netiek izpildīti, tiesu izpildītājs par to sastāda aktu un iesniedz tiesai, lai tā izlemtu jautājumu par attiecīgās personas atbildību. Tiesa vainīgajām personām var uzlikt naudas sodu. Ja, izpildot spriedumu, tiek izrādīta pretošanās, tiesu izpildītājs sastāda par to aktu un, lai novērstu šķēršļus, griežas pēc palīdzības policijā. Aktu iesniedz tiesai, lai tā izlemtu jautājumu par to personu atbildību, kuras pretojušās sprieduma izpildei. Tiesu izpildītājs, stājoties pie izpildes, piedāvā parādniekam izpildīt tiesas spriedumu labprātīgi desmit dienu laikā. Ja spriedums izpildāms nekavējoties, termiņš labprātīgai izpildei nosakāms ne īsāks par trim dienām. Vienlaikus ar priekšlikuma izsniegšanu par labprātīgu izpildi tiesu izpildītājs var: 1) pieprasīt, lai parādnieks deklarē savu mantisko stāvokli un pārmaiņas tajā pēdējā gada laikā; 2) apķīlāt parādnieka mantu; 3) paziņot par piedziņu zemesgrāmatu nodaļai piedziņas atzīmes ierakstīšanai zemesgrāmatā vai citam publiskam reģistram atsavināšanas vai citu darbību aizlieguma ierakstīšanai.

Tiesas sprieduma piespiedu izpildi izdara pēc tam, kad notecējis likumā paredzētais tiesas sprieduma labprātīgas izpildes termiņš. Piespiedu izpildes līdzekļi ir:
1) piedziņas vēršana uz parādnieka kustamo mantu, to pārdodot;
2) piedziņas vēršana uz naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs);
3) piedziņas vēršana uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot;
4) tiesas piespriestās mantas nodošana piedzinējam un ar tiesas spriedumu uzlikto darbību izpildīšana;
5) spriedumā norādīto personu un mantu izlikšana no telpām;
6) ievešana valdījumā;
7) vai citi līdzekļi, kas norādīti tiesas spriedumā.
 
Noteiktos gadījumos jums var būt tiesības sniegt tiesā pieteikumu par parādnieka maksātnespēju. Šis ir ļoti iedarbīgs un nopietns līdzeklis parādu atgūšanas procesā. Tomēr mēs iesakām to rūpīgi apsvērt, jo maksātnespējas pasludināšana pārtrauc parāda pieaugumu un padara neiespējamu kreditoru individuālo rīcību parāda atgūšanai – jums būs jādala proporcionāli ar pārējiem kreditoriem viss atgūtais maksātnespējas procesā.
 
Nobeigumā, vēlam jums vairāk uzmanības veltīt iespējamo strīdīgo situāciju profilaksei, lai nevajadzētu pēc tam dārgi maksāt par tiesas palīdzību savas taisnības atgūšanai. Šis raksts ir domāts kā vispārējais varbūtējo gadījumu un attiecīgo likuma noteikumu apraksts, un tas neveido juridisko konsultāciju. Juridiskās palīdzības nepieciešamības gadījumā mēs iesākām jums griezties pie kvalificētajiem speciālistiem.   
 
(c) Dmitrijs Petrovs 2005
Uzdot savu jautājumu, pieteikties uz konsultāciju vai vienoties par pārstāvību var piezvanot zv. advokātu birojam „PETROVS UN PARTNERI” pa tālr. 6703 5381, vai nosūtot e-pastu uz general@petrovs.lv.2024, April
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30