href="http://www.reitingi.lv" target="_blank"> src="http://www.reitingi.lv/co unt.php?id=1961&bilde=3" alt="Latvijas Reitingi" title="Latvijas Reitingi" border="0px">
 
 
     LAT           RUS           ENG     
 
 
JURIDISKIE PAKALPOJUMI
JAUNUMI
ADVOKĀTU BIROJS
KLIENTU ATSAUKSMES
KONTAKTI
JAUTĀJIET MUMS
 
CIVILPROCESS
Drukāt

Piedāvājam konsultācijas par šādiem jautājumiem:

Civilprocesa likums, Civilās tiesvedības pamatnoteikumi, Civilprocesa principi, Tiesas sastāvs, Civiltiesisko strīdu pakļautība un piekritība, Tiesāšanās izdevumi, Procesuālie termiņi, Tiesas paziņojumi, izsaukumi un tiesas dokumentu piegādāšana un izsniegšana, Protokoli, Procesuālās sankcijas, Lietas dalībnieki, Civilprocesuālā tiesībspēja un rīcībspēja, Puses, Trešās personas, Pārstāvji, Institūcijas un personas, kuras piedalās procesā saskaņā ar likumu, Prokurors, Pierādījumi, Vispārīgie noteikumi par pierādījumiem, Pierādījumu nodrošināšana, Pierādīšanas līdzekļi
 
Tiesvedība pirmās instances tiesā
 
Prasības tiesvedība, Prasības celšana, Prasības nodrošināšana, Civillietu sagatavošana iztiesāšanai, Civillietu iztiesāšana, Spriedums, Aizmugurisks spriedums,Lietas izskatīšanas atlikšana, Tiesvedības apturēšana civillietā, Prasības atstāšana bez izskatīšanas, Tiesvedības izbeigšana, Izlīgums, Tiesas lēmums, Atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas īpatnības, Lietas par laulības neesamību vai šķiršanu, Lietas, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, Lietas par bērna izcelšanās noteikšanu, Lietas par mantojuma dalīšanu, Lietas par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un aizsardzību, Sevišķā tiesāšanas kārtība, Adopcijas apstiprināšana un atcelšana, Personas atzīšana par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšana, Aizgādnības nodibināšana personai tās izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ, Aizgādnības nodibināšana promesošo vai pazudušo personu mantai,Pazudušas personas izsludināšana par mirušu, Juridisko faktu konstatēšana, Lietas par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā, Tiesību atjaunošana pēc parāda aktiem vai uzrādītāja vērtspapīriem, Pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšana un stāšanās likumīgā spēkā, Mantojuma apsardzība un aizgādnība, Sludinājums par mantojuma atklāšanos, Mantojuma pieņemšana, Apstiprināšana mantojuma tiesībās pēc likuma, Nekustamā īpašuma izpirkšana, Tiesiskās aizsardzības procesa lietas, Juridiskās personas maksātnespējas procesa lietas, Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas, Kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas lietas, Streika vai streika pieteikuma atzīšana par nelikumīgu, Lokauta vai lokauta pieteikuma atzīšana par nelikumīgu,  Saistību izpildīšana tiesas ceļā, Nekustamā īpašuma labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā, Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, Saistības priekšmeta iesniegšana tiesai glabājumā,
 
Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana, Apelācijas tiesvedība
 
Apelācijas sūdzības iesniegšana, Lietas izskatīšana apelācijas instancē, Apelācijas instances tiesas spriedums vai lēmums, Pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmumu pārsūdzēšana, Blakus sūdzības iesniegšana un izskatīšana
 
Kasācijas tiesvedība
 
Kasācijas sūdzības iesniegšana, Kasācijas tiesvedības ierosināšana un lietas izskatīšana kasācijas instancē, Kasācijas instances tiesas spriedums
 
Lietas, kurā spriedums vai lēmums stājies likumīgā spēkā, jauna izskatīšana
 
Lietas jauna izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, Lietu jauna izskatīšana sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem
 
Šķīrējtiesa
 
Šķīrējtiesas izveidošana un darbība, Šķīrējtiesas līgums, Šķīrējtiesas procesa sagatavošana, Strīda izšķiršana šķīrējtiesā, Šķīrējtiesas nolēmumi, Šķīrējtiesas nolēmuma izpilde
 
Tiesas spriedumu izpilde
 
Tiesas spriedumu izpildes vispārīgie noteikumi, Izpildu dokumenti, Tiesu izpildītāja statuss, Izpildu lietvedības vispārīgie noteikumi, Piespiedu izpildes līdzekļu piemērošana
 
Starptautiskais civilprocess.2022, January
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     


 
 
ZVANIET! +371 67035381.    www kujundamine